+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Stavební konstrukce

BETONOVÉ A ŽELEZOBET. KONSTRUKCE

 • Posouzení jakosti betonu v konstrukci.
 • Pevnosti betonu (nedestruktivně, z vývrtů nebo výřezů).
 • Pevnost v tahu povrchových vrstev.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A IZOLACE

 • Přilnavost vrstev a pevnost v tahu povrchových vrstev.
 • Zkouška nepropustnosti pečetící vrstvy.
 • Stanovení makrotextury.
 • Stanovení rovinatosti, podélné a příčné nerovnosti (2m a 4m lať, planograf).
 • Měření tloušťky nátěru.
 • Zkouška nepropustnosti vrstvy vysokým elektrickým napětím (jiskrová zkouška).

CEMENTOBETONOVÉ KRYTY VOZOVEK

 • Stanovení objemové hmotnosti.
 • Stanovení pevnosti v tlaku na krychlích a válcových vývrtech.
 • Odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL (krychle, vývrt).
 • Tloušťka cementobetonového krytu na vývrtech.
 • Hloubka spáry.
 • Pokles hrany desky.
 • Hloubka makrotextury.
 • Stanovení rovinatosti, podélné a příčné nerovnosti (2m a 4m lať, planograf).
 • Odběr vývrtů z konstrukce.
 • Zjišťování polohy kluzných trnů a kotev v CB krytu vozovky.

ZKOUŠENÍ PODKLADNÍCH A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVEK

 • Statická zatěžovací zkouška.
 • Lehká dynamická zkouška.
 • Míra zhutnění zemin a sypanin „in situ“.
 • Stanovení rovinatosti, podélné a příčné nerovnosti (2m a 4m lať).
 • Průkazní zkoušky na zlepšení zeminy.
 • Zkoušky zhutnění radiosondou Troxler.
 • Měření tloušťky a homogenity konstrukčních vrstev vozovky.

MĚŘENÍ INTEGRITY PILOT

 • Metoda CHA.
 • Metoda PIT.
ZkušebnictvíStavební konstrukce