+420 547 422 511 info@qualiform.cz

​Nejčastěji hledané

Hluková studie
Je jednou ze součástí projektové dokumentace stavby. Jejím účelem je výpočtovými metodami prokázat splnění hlukových hygienických limitů v místě posuzované stavby. Nejčastěji řešenými zdroji hluku jsou silniční a železniční doprava, stacionární zdroje hluku (klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, VZT jednotky atd.), hluk z provozovny a hluk ze stavební činnosti.

Měření hluku
Nejčastěji se realizují měření hluku in situ pro účely prokázání splnění hygienických limitů. Orgány státní správy akceptují měření výhradně od akreditovaných či autorizovaných subjektů. Naše zkušební laboratoř disponuje potřebnou akreditací pro měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí, akustická měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. V případě sporů disponujeme v týmu našich expertů i soudními znalci v daném oboru.

Technický dozor stavebníka
Technický dozor stavebníka (dříve používaný pojem technický dozor investora) vykonává kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby.

Pasport stavby
Tímto pojmem se ve stavební praxi označují dvě rozdílné věci.

Ve výstavbovém procesu je pasportem stavby či pasportem technického stavu stavby označováno zjištění, popis a zaznamenaní aktuálního technického stavu nemovitosti, která může být dotčena stavebním záměrem. Tento proces se realizuje nejčastěji na sousedních nemovitostech před zahájením výstavby a následně se opakuje po dokončení stavby. Při realizaci staveb na exponovaných místech je možno zavést průběžný monitoring a měření vybraných technických parametrů, tak aby byly k dispozici průběžné informace o chování dotčené stavby.

V projekční oblasti je pasportem stavby označována zjednodušená projektová dokumentace stávající stavby, jejíž rozsah a obsah je definován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Znalecký / odborný posudek
Znalecký posudek a znalecká činnost se řídí zákonem č. 254/2019 Sb. a souvisejícími vyhláškami. Odborný posudek nepodléhá žádné zákonné regulaci a smí jej vypracovat jakýkoliv odborník v daném oboru. Ve stavebnictví je alespoň základní zárukou odbornosti zpracovatele získání potřebné autorizace dle zákona 360/1992 Sb.

 

 

Technická podpora staveb​Nejčastěji hledané