+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Fyzikální faktory

MĚŘENÍ HLUKU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

 • Měření dle hygienických směrnic Ministerstva zdravotnictví a Nařízení vlády České republiky.
 • V pracovním prostředí např. měření pro: kategorizace prací, technická měření, periodická měření.
 • V mimopracovním prostředí:
  • Měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, výtah, klimatizace, tepelné čerpadlo atd.).
  • Měření hluku z dopravy (silniční, železniční, letecké).
  • Měření hluku z průmyslové výroby.
  • Měření účinnosti protihlukových stěn.
  • Měření hluku ze stavební činnosti.
  • Měření v chráněném venkovním prostoru stavby, chráněném vnitřním prostoru stavby a chráněném venkovním prostoru.

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ

 • Kolaudační a ověřovací měření.
 • Měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení.

HLUKOVÉ STUDIE

 • Vyhodnocení vlivů z provozu zdrojů hluku (liniových či stacionárních) a jejich porovnání s hygienickými limity.
 • Vyhodnocení celkové hlukové zátěže v území.
 • Výpočet hluku ze stavební činnosti.
ZkušebnictvíFyzikální faktory