+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Certifikace stavebních výrobků / produktů

Kovové konstrukce a výrobky

 • Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – výroba a montáž.
 • Schodiště, zábradlí, piloty, štětovnice.
 • Vazníky, nosníky, sloupy, příhrady.
 • Kolejnice, pražce.
 • Železobetonové konstrukce.
 • Kovové průřezy a profily – plechy, pásy, uzavřené profily, trubky.
 • Svařovací materiály.
 • Kovové spojovací prostředky – šrouby, matice, podložky, nýty, svorníky, čepy, kolejnicová upevňovadla.
 • Betonářská ocel.
 • Odlitky
 • Výkovky

Betony a malty

 • Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší.
 • Lehký beton pro nosné konstrukce.
 • Stříkaný beton.
 • Malty k injektáži.
 • Průmyslově vyráběné návrhové malty.
 • Výrobky pro ochranu a opravy betonu.

Prefabrikované výrobky

 • Z obyčejného/lehkého a autoklávovaného pórobetonu.
 • Ohrazení, oplocení, obkladové prvky, odvodňovací žlaby.
 • Dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry.
 • Základové prvky a piloty, bednicí desky.
 • Příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky.
 • Desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky.
 • Prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky.
 • Sila, schodiště.
 • Prvky pro mosty, lávky a propustky.
 • Tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce.
 • Plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky.
 • Vstupní a revizní šachty.

 

Výrobky pro betony a malty

 • Popílek do betonu, pórobetonu a malt.
 • Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu.
 • Přísady a vlákna pro malty.
 • Přísady a vlákna pro injektážní malty.
 • Pigmenty

Kamenivo a filery

 • Kamenivo a filery do betonu, malt a injektážních malt.
 • Kamenivo do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a jiných inženýrských staveb.
 • Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí.
 • Kámen pro vodní stavby.
 • Kamenivo pro kolejové lože, železniční a drážní stavby.
 • Filery (plniva) do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a jiných inženýrských staveb.

Zdivo, zdící prvky, podlahoviny

 • Pálené zdící prvky – cihly.
 • Betonové tvárnice.
 • Vápenopískové zdící prvky.
 • Pórobetonové tvárnice.
 • Zdící prvky z přírodního i umělého kamene.
 • Panely a fasádní obklady.
 • Podlahoviny z přírodního kamene.
 • Podlahové desky.
 • Potěry a stěrkový materiál.
 • Keramické obklady.
 • Dlažební prvky, dlaždice, mozaiky.
 • Podlahové a schodišťové desky.

Střešní krytiny, světlíky a žebříky

 • Střešní tašky.
 • Pokrývačská břidlice.
 • Kamenná krytina a šindele.
 • Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely.
 • Systémy pro přístup na střechu, lávky, žebříky a stupadla.
 • Bezpečnostní háky a kotvení.
 • Světlíky
 • Ploché a profilované plechy.

Recykláty

 • Recykláty – materiály pro zemní tělesa pozemních komunikací.
 • Zeminy
 • Hlíny
 • Sypaniny
 • Písek
 • Hlušiny
 • Skalní horniny
 • Eluvie hornin
 • Popílky
 • Struska

Výrobky pro konstrukce vozovek

 • Kamenivo a filery do betonu, malt a injektážních malt.
 • Kamenivo do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a jiných inženýrských staveb.
 • Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí.
 • Kámen pro vodní stavby.
 • Kamenivo pro kolejové lože, železniční a drážní stavby.
 • Filery (plniva) do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy vozovek a jiných inženýrských staveb.

Vápna a pojiva

 • Stavební vápno.
 • Bílá vápna.
 • Dolomitická vápna.
 • Hydraulická vápna.
 • Hydraulické stavební pojivo.

Stavební adheziva
pro vnější a vnitřní použití

 • Adheziva
 • Lepidla pro obkladové prvky.
 • Tmely
 • Maltoviny
 • Lepidla
 • Spárovací tmely

Vybavení komunikací

 • Ocelové osvětlovací stožáry.
 • Hliníkové osvětlovací stožáry.
 • Osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu.
CertifikaceCertifikace stavebních výrobků / produktů