+420 547 422 511 info@qualiform.cz

Geologie a geotechnika

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY

  • Zhodnocení IG a HG poměrů pro realizaci dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb.
  • Řešení stability svahů, stěn základových jam.
  • Stanovení geomechanických parametrů zemin, těžitelnosti, vrtatelnosti.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ DOZOR

  • Kontrola stavby k potvrzení předpokladu projektu.
  • Přebírky základové spáry, návrh sanace.
  • Přetřídění těžitelnosti výkopů, dozor při vrtání pilot.

GEOTECHNICKÝ MONITORING

  • Projekce, instalace, měření, sledování, návrhy řešení.
  • Pro stability svahů, sedání násypů, pórových tlaků, přetvoření.
  • Inklinometrie, hydrostatika, měření pórových tlaků, náklonoměry, extenzometry, geodetické sledování.
ZkušebnictvíGeologie a geotechnika