ZNALECKÁ ČINNOST

 • Zpracovávání znaleckých posudků a odborných posudků v oblasti stavebnictví(vady a poruchy staveb, nedodělky a rozsah škod) – odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské,
 • Zpracovávání znaleckých posudků a odborných posudků v oblasti ekonomiky(oceňování ve stavebnictví, stavebních prací):
  • ocenění provedených stavebních prací – rozestavěnost, nedokončené dílo
  • ocenění zhodnocení stavby provedenými stavebními pracemi
  • stanovení nákladů na opravy zjištěných vad a poruch staveb
  • stanovení výše náhrady škody (majetkové újmy) za vadné dílo a nedodělky
  • stanovení slevy z ceny díla z titulu vad a nedodělků
  • ocenění nemovitého majetku (stanovení obvyklé – tržní – ceny nemovitostí, stanovení ceny dle cenového předpisu, reprodukční a věcné hodnoty staveb)
 • Zpracování revizních znaleckých posudků – využití práva na druhý názor
 • Kvalifikovaná podpora v soudních sporech, rozhodčích řízeních a mimosoudních vyrovnání