ČSN 01 0391 – systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)

ČSN 01 0391 – systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)

Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk“). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí.

Z těchto důvodů a následkem snah o udržitelný rozvoj a zodpovědné chování vůči společnosti dospěly organizace v některých zemích světa k potřebě definovat politiky pozitivně působící na jejich místní komunity nebo na globální mezinárodní komunitu.

Norma ČSN 010391 specifikuje všechny požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je aplikovatelná pro všechny typy a velikosti organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Respektuje základní principy odpovědnosti, dobrovolnosti, zájmů a uspokojování potřeb zainteresovaných stran,transparentnosti, etického chování, pravidel mezinárodních standardů a chování, lidských práv a vzájemně prospěšných aktivit (princip „win-win“).

 

Potřeby klienta

 • být společensky odpovědnou organizaci,
 • získat reputaci a z ní plynoucí silnou pozici na trhu,
 • přispívat k udržitelnému rozvoji,
 • přispívat k celkovému zlepšování stavu společnosti.

 

Přínosy a užitky

 • odlišení se od konkurence – konkurenční výhoda,
 • vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku (udržitelný rozvoj),
 • vytváření nových pracovních příležitostí,
 • posílení důvěryhodnosti,
 • zlepšení image organizace,
 • větší přitažlivost pro investory,
 • posílení loajality zákazníků a zaměstnanců,
 • přilákání a udržení si kvalitních zaměstnanců,
 • přímé úspory spojené s ochranou životního prostředí,
 • zlepšení vztahu s okolím,
 • posílení firemní kultury,
 • příležitosti pro inovace

 

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.