ISO 14001 – environmentální management (EMS)

ISO 14001 – environmentální management (EMS)

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 zahrnuje stěžejní prvky účinného systému environmentálního managementu. Aplikovatelný je jak pro sektor služeb, tak pro výrobní společnosti. Norma popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací. Norma požaduje, aby společnost definovala environmentální cíle a vytvořila systém managementu nezbytný k jejich dosažení.

 

Potřeby klienta

 • Systém na zvýšení tržeb, zisku, tržního podílu, spokojenosti zákazníků
 • Zvýšení kvality a odpovědnosti za životní prostředí při realizovaných činnostech
 • Prokázání stavu vztahu k životnímu prostředí obchodním partnerům a všem ostatním stranám

 

Přínosy a užitky

 • uvědomování si vlastní odpovědnosti za životní prostředí
 • vyšší záruky o plnění právních a jiných požadavků
 • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • zprůhlednění a snížení rizik, které mají vliv na životní prostředí
 • motivace zaměstnanců
 • konkurenční výhoda
 • nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů
 • Profil / Image

 

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.