ČSN ISO 45001 – management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS)

ČSN ISO 45001 – management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS)

Nová mezinárodní norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití) byla zveřejněna 12. března 2018.

Jedná se o první mezinárodní ISO standard pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví.  Norma ČSN ISO 45001:2018 má strukturu podle přílohy Annex SL, tzn. jako normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a je založena na společných prvcích, které se nacházejí ve všech normách systému managementu ISO a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA).

 • Kapitola 1: Předmět normy (Scope)
 • Kapitola 2: Citované dokumenty (Normative references)
 • Kapitola 3: Termíny a definice (Terms and definitions)
 • Kapitola 4: Kontext organizace (Context of the organization)
 • Kapitola 5: Vedení (Leadership)
 • Kapitola 6: Plánování (Planning)
 • Kapitola 7: Podpora (Support)
 • Kapitola 8: Provoz (Operation)
 • Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)
 • Kapitola 10: Zlepšování (Improvement)

Přechodové období mezi normami ČSN ISO 45001 a ČSN OHSAS 18001 je graficky znázorněno ZDE.

 

Hlavní změny a zaměření normy ČSN ISO 45001

 • zaměření na procesní řízení a prevenci
 • zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na ochranu bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících s důrazem na předcházení smrtelných úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování a zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro pracovníky a ostatní osoby, jejichž práce je organizací řízena
 • menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • leadership (vedení lidí) – přesun odpovědností na top management a přesnější stanovení rolí, jasné definování odpovědnosti vrcholového vedení za SM BOZP a spoluúčast „nemanažerských“ pracovníků
 • komunikace – stejný důraz na interní i externí komunikaci
 • přezkoumání SM – detailnější popis požadavků na vstupy a výstupy
 • preventivní opatření – požadavek byl zrušen jako důsledek zavedení nového požadavku na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí z hlediska BOZP a plánování k přijetí opatření
 • řízení nebo ovlivňování externě zajišťovaných procesů a jejich vymezení v rámci SM BOZP
 • důraz na plnění zákonných a jiných požadavků

 

Potřeby klienta

 • zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • systém na zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 • úspory nákladů s případnými nehodami na pracovišti
 • zvýšení produktivity práce

 

Přínosy a užitky

 • zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních organizace
 • systematické omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů – zvýšení výkonnosti
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce

Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.