Norma 45001 (BOZP)

V říjnu 2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001:2018 určená k certifikaci systému řízení bezpečné práce.

S ohledem na tuto skutečnost pořádáme seminář týkající se změn v této oblasti.


DŮLEŽITÉ ZMĚNY

  • Kontext organizace

– kapitola 4.1, externí a interní otázky, zavádí nová ustanovení pro systematické určování a sledování kontextu organizace

  • Pracovníci a další zainteresované strany

– kapitola 4.2 přináší větší důraz na potřeby a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran a jejich zapojení

– systematické rozpoznání a pochopení faktorů, které je třeba sledovat prostřednictvím systému řízení.

  • Řízení rizik a příležitostí

– v kapitolách 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4 jsou firmy povinny určit, zvážit a v případě potřeby podniknout kroky k řešení rizik nebo příležitostí, které mohou mít (pozitivně nebo negativně) vliv na systém řízení BOZP a dosažení zamýšlených výsledků, včetně zvýšené ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

  • Leadership a zodpovědnost managementu

– v kapitole 5.1, ISO 45001 se klade větší důraz na vrcholový management, aby se aktivně angažoval a převzal zodpovědnost za efektivitu systému řízení BOZP

  • Cíle a Výkon

– posílení zaměření se na cíle jako hnací síly ke zlepšování (kapitoly 6.2.1, 6.2.2) a hodnocení výkonu Organizace (kapitola 9.1.1)

  • Rozšířené požadavky týkající se

– účasti, konzultace a spolupráce se zaměstnanci (5.4)

– komunikace (7.4), více normativní ohledně „mechanismu“ komunikace, včetně určení toho, co, kdy a jak komunikovat

– nákup, včetně externích procesů a dodavatelů (8.1.4)