Seznam zkoušek

Betony

Betonová směs

 • návrhy receptur, průkazní a kontrolní zkoušky, stanovení konzistence, zpracovatelnosti
 • obsahu vzduchu, obsahu složek směsi, objemové hmotnosti čerstvého betonu, tuhnutí betonu 
 • zpětný rozbor betonové směsi rozplavením

Ztvrdlý beton

 • stanovení vlhkosti objemové hmotnosti a nasákavosti betonu, pevnosti betonu v tlaku, v tahu za ohybu, pevnosti betonu Schmidtovými tvrdoměry, obrusnosti betonu, statického modulu pružnosti betonu v tlaku
 • odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (metoda A a C), průsaku tlakovou vodou
 • posouzení jakosti betonu v konstrukci, návrh a průkazní zkoušky betonů (konstrukčních a speciálních) 

Betonové konstrukce

 • posouzení jakosti betonu v konstrukci, pevnosti betonu (nedestruktivně, z vývrtů nebo výřezů), pevnost v tahu povrchových vrstev, přilnavost vrstev, nepropustnost vrstev na mostovkách

Betonové výrobky (krytina, tvárnice, obrubníky, dlažba, dlaždice)

 • vzhled, rozměr, únosnost, odolnost proti mrazu, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, prosákavost

Cihlářské výrobky

 • zjišťování vzhledu a rozměrů cihlářských výrobků, stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a nasákavosti, zkouška pevnosti v tlaku, zkouška pevnosti v tahu za ohybu, zkouška únosnosti, stanovené mrazuvzdornosti, zkouška výskytu cicvárů, zkouška náchylnosti na tvorbu výkvětů

Cement a popílek

 • stanovení normální konzistence, počátku a doby tuhnutí, objemové stálosti dilatometrickou zkouškou, pevnost v tahu ohybem a tlaku

Malty, včetně injektážních

Čerstvá malta

 • stanovení zpracovatelnosti, odlučivosti vody, rozmísitelnosti, přilnavosti čerstvé malty k podkladu, objemové hmotnosti, obsahu vzduchu, doby zpracovatelnosti a času pro úpravu, objemové stálosti

Ztvrdlá malta

 • stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, tahu za ohybu, vlhkosti a nasákavosti, mrazuvzdornosti, přídržnosti k podkladu

Maltoviny a lepidla pro keramické obklady

 • stanovení přídržnosti smykovou zkouškou (disperze) nebo tahovou zkouškou (maltoviny na bázi cementu), kluzu, doby zavadnutí

Přísady do betonu a malt

 • plastifikační, superplastifikační, provzdušňovací, stabilizační, těsnící, urychlující tuhnutí a tvrdnutí, zpomalovače tuhnutí, do stříkaných betonů a malt pro zdění

Tyče do betonu, svary

 • tah za okolní teploty (tyče), tah a lámavost svarových spojů

Kamenivo

 • stanovení zrnitosti, objemové hmotnosti, vlhkosti (vysušením do ustálené hmotnosti), nasákavosti, tvarového indexu, odplavitelných částic, ekvivalentu písku, míry zahlinění absorpcí methylenové modře, odolnosti proti zmrazování a rozmrazování, humusovitosti

Zeminy a podkladní vrstvy vozovek

 • laboratorní zkoušky: stanovení zrnitosti zemin, laboratorní stanovení vlhkosti zemin, laboratorní stanovení meze plasticity zemin, laboratorní stanovení meze tekutosti zemin, laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin, stanovení pevnosti v prostém tlaku stabilizovaných podkladních vrstev vozovek na válcích, odolnosti stabilizované podkladní vrstvy vozovek proti mrazu a vodě, laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin (Proctorova standardní a modifikovaná zkouška), laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
 • polní zkoušky: statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická zkouška, míra zhutnění in situ pomocí membránového objemoměru, měření podélné a příčné nerovnosti latí

Asfaltová směs

 • rozbor asfaltové směsi - extrakce za studena (stanovení obsahu pojiva a kameniva, zrnitost kameniva), Marshallova zkouška (stabilita, přetvoření), spojení vrstev dle Leutnera-usmyknutí, stanovení objemové hmotnosti zhutněné a nezhutněné asfaltové směsi, mezerovitost

Povrchové úpravy

 • zkouška přilnavosti a přídržnosti - odtrhy, zkouška nepropustnosti pečetící vrstvy, stanovení makrotextury, rovinatosti, podélné a příčné nerovnosti (2m a 4m lať, planograf), měření tloušťky nátěrů

Měření fyzikálních faktorů

 • měření osvětlení a jasů
  • kolaudační a ověřovací měření
  • měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
  • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
  • měření pro potřeby kategorizace prací
 • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • pracovní prostředí např.: kategorizace prací, technická měření periodická měření, atd.
  • mimopracovní prostředí např.: hluk z dopravy, průmyslových celků a provozů atd.
  • stavební akustika

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív

QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz