Posuzování shody výrobků (AO/NO)

QUALIFORM, a.s. - autorizovaná osoba č. 238 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky provádí služby v oblasti posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. v rozsahu autorizací udělených ÚNMZ.
 
Pro nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění nabízíme tyto služby posouzení shody:
 • certifikaci ve smyslu ustanovení § 5 (certifikaci výrobku)
 • certifikace bez zkoušek při dohledu ve smyslu § 5a (certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu) 
 • certifikaci ve smyslu ustanovení § 6 (posouzení systému řízení výroby) 
 • vystavení stavebního technického osvědčení ve smyslu ustanovení § 2 a §3
 • provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku ve smyslu ustanovení § 7
 • posouzení shody při kusové výrobě ve smyslu ustanovení §9
Za zatřídění stanoveného výrobku podle přílohy 2 nařízení vlády odpovídá podle určeného použití výrobku výrobce nebo dovozce (mimo států EHP). Posouzení shody je prováděno podle technických návodů pro činnost autorizovaných osob (koordinační pracoviště pro činnost autorizovaných osob - TZÚS, s.p. - sekce technické návody AO).
    
QUALIFORM, a.s. - oznámený subjekt 1544 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky provádí služby v oblasti posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011(dále CPR) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh v rozsahu notifikace oznámené ÚNMZ Evropské komisi a členským státům EU. Pro CPR nabízíme tyto služby v oblasti posouzení a ověření stálosti vlastností stavebních výrobků, dle:
 • systému posuzování a ověřování stálosti vlastností postup 1 přílohy V (CPR)
 • systému posuzování a ověřování stálosti vlastností postup 2+ přílohy V (CPR)
 • systému posuzování a ověřování stálosti vlastností postup 3 přílohy V (CPR)
Rozsah oprávnění pro posuzování shody (dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění) a posuzování a ověřování stálosti vlastností (dle CPR) třetí stranou podle uvedeného nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) lze zjistit a ověřit na http://www.unmz.cz/. V rámci služeb poskytovaných AO a NB provádíme:
 • provedení analýzy dokumentace předložené zákazníkem a její posouzení z hlediska kompletnosti ve vztahu k požadavkům zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcích nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) pro stavební výrobky
 • zkoušky výrobků podle požadavku zákazníka s následnou konzultační činností spojenou s přípravou prohlášení o shodě (prohlášení o vlastnostech)   


Kontaktní osoba:

Ing. Alan Malec
ředitel odboru posuzování shody
mobil: +420 606 618 515
malec@qualiform.cz   

 
ico
příloha žádosti §6 beton
Stahnout zde
ico
Propagační leták
Stahnout zde
ico
Žádost o výkon AO
Stahnout zde
ico
Žádost o výkon NO
Stahnout zde


Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz