Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)

dle ČSN 010391:2013

Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk"). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí.

Z těchto důvodů a následkem snah o udržitelný rozvoj a zodpovědné chování vůči společnosti dospěly organizace v některých zemích světa k potřebě definovat politiky pozitivně působící na jejich místní komunity nebo na globální mezinárodní komunitu. Výsledkem byl vznik několika teorií a postupů pod obecným názvem:

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR).

Norma ČSN 010391 specifikuje všechny požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je aplikovatelná pro všechny typy a velikosti organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Respektuje základní principy odpovědnosti, dobrovolnosti, zájmů a uspokojování potřeb zainteresovaných stran,transparentnosti, etického chování, pravidel mezinárodních standardů a chování, lidských práv a vzájemně prospěšných aktivit (princip „win-win“).

Potřeby klienta:
 • být společensky odpovědnou organizaci,
 • získat reputaci a z ní plynoucí silnou pozici na trhu,
 • přispívat k udržitelnému rozvoji,
 • přispívat k celkovému zlepšování stavu společnosti.
Přínosy a užitky:
 • odlišení se od konkurence – konkurenční výhoda,
 • vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku (udržitelný rozvoj),
 • vytváření nových pracovních příležitostí,
 • posílení důvěryhodnosti,
 • zlepšení image organizace,
 • větší přitažlivost pro investory,
 • posílení loajality zákazníků a zaměstnanců,
 • přilákání a udržení si kvalitních zaměstnanců,
 • přímé úspory spojené s ochranou životního prostředí,
 • zlepšení vztahu s okolím,
 • posílení firemní kultury,
 • příležitosti pro inovace


Proces certifikace

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.

    

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
     
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Dotazník CSR
Stahnout zde
ico
Informace o certifikaci CSR
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz