Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)

OVĚŘOVÁNÍ EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009

Eco Management and Audit Scheme

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).
Lze říci, že EMAS rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.
EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.

Přínosy ověření:

  • registrovaná organizace má vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních - EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o veřejných zakázkách
  • registrované organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zajištění dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
  • u registrované organizace může dojít ke zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, pojišťovny, veřejnou správu, banky a také k posílení vztahů s veřejností 
  • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů), zlepšení havarijní připravenosti a stavu provozní dokumentace (spisová služba) 
  • na základě zapojení společnosti do procesu EMAS může každý zaměstnanec přispět k dosahování výše uvedených výhod a přínosů – prostřednictvím inovativních nápadů, zlepšovacích návrhů, změny vlastního chování a spolupráce s ostatními zaměstnanci 
Pro organizace, které mají zájem o implementaci EMAS, vydala Evropská komise Rozhodnutí č. L 76/1, pro tvorbu příručky (zveřejněn na stránkách EurLex - přístup k právu Evrpské unie).   

Proces ověřování environmentálního prohlášení

V rámci jednotného akreditačního systému v souladu s Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.765/2008 a ve shodě s požadavky ČSN ISO/IEC 17021-1.

Registraci provádí agentura CENIA (Česká informační agentura životního prostředí).

   

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Svobodník, EurChem
ředitel odboru certifikace
tel.: +420 547 422 515 
mobil: +420 724 305 939
svobodnik@qualiform.cz   
 
 
 
 
 
 
 
   
ico
Žádost o posouzení SM/ověření EMAS
Stahnout zde
ico
Dotazník EMAS
Stahnout zde
ico
Informace o ověřování EMAS
Stahnout zde


Certifikové organizace

Newsletter

Proč se registrovat

Aktuality

Seminář - Požadavky nové normy ČSN EN 1090-2:2018

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář 
Více...

Seminář nová norma pro SM BOZP

Společnost QUALIFORM, a.s. zve nejen své zákazníky na seminář  Více...

Úspěšná reakreditace

Dne 8.2.2018 bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) osvědčení o akreditaci č. 58/2018 pro certifikační orgán č. 3011 s platností do 8.2.2023. Více...

Archív
QUALIFORM, a.s. - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz